جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقش روانبنههای ناسازگار اولیه و دینداری، در پیشبینی تعارض زناشویی زنان متأهل

صفحه: 45تا 62

نویسندگان: عباسعلی هراتیان ،مسعود جانبزرگی ،مژگان آگاههریس ،

کلیدواژگان: ‎ طرحواره ، روانبنههای ناسازگار اولیه ، تعارض زناشویی ، پایبندی مذهبی ، دینداری. ،

2

عنوان: رابطه حیای همسران و ناسازگاریهای زناشویی

صفحه: 93تا 114

نویسندگان: محمدمهدی عباسی آغوی ،صادق کریم زاده ،محمدرضا احمدی محمدآبادی ،

کلیدواژگان: حیا ، حیای مثبت ، حیای منفی ، ناسازگاریهای زناشویی ، تعارض زناشویی. ،

3

عنوان: رابطه پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی و تفاوت آنها در میان زوجین

صفحه: 101تا 117

نویسندگان: عباس‌علی‌ هراتیان ،مسعود جان‌بزرگی ،مژگان آگاه‌هریس ،

کلیدواژگان: پایبندی مذهبی ، تعارض زناشویی و جنسیت. ،

4

عنوان: مقایسه روان‌بنه‌های ناسازگاراولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی زنان و مردان متأهل

صفحه: 89تا 106

نویسندگان: عباس‌علی‌ هراتیان ،مسعود جان‌بزرگی ،مژگان آگاه هریس ،نیره ساری مطلق ،

کلیدواژگان: طرح‌واره ، روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه ، باورهای غیرمنطقی ، تعارض زناشویی ، پایبندی مذهبی ، دین‌داری. ،