جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان

صفحه: 149تا 178

نویسندگان: سیدعبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: مرور زمان کیفری ، سقوط مجازات ، حدود و قصاص ، تعزیرات. ،

2

عنوان: مبانی مجازات تکمیلی و تبعی در فقه و حقوق موضوعه

صفحه: 57تا 84

نویسندگان: سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: مجازات ، مجازات تکمیلی ، مجازات تبعی ، تعزیرات ،

3

عنوان: «اختیارات حاکم اسلامی در جرائم و مجازات‌ها در فقه امامیه و حنفی»

صفحه: 5تا 22

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید عبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: مجازات ، تعزیرات ، احکام حکومتی ، احکام سلطانیة ، اختیارات حاکم ، ولی‌فقیه. ،