1

عنوان: حق آزادی عقیده و بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

صفحه: 55تا 76

نویسندگان: سید محمد سجادی ،

کلیدواژگان: آزادی بیان ، تغییر عقیده ، تفتیش عقیده. ،