جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تأملی بر انگاره فقیهان و قانون مدنی در واکاوی ماهیت تقسیم در شرکت حقوقی

صفحه: تا

نویسندگان: نفیسه جعفری ،محمدصادق طباطبایی ،

کلیدواژگان: شرکت حقوقی ، مال مشاع ، تقسیم ، افراز ، تمییز حق ،

2

عنوان: تأملی بر انگاره فقیهان و قانون مدنی پیرامون ماهیت «تقسیم» در شرکت حقوقی

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: محمدصادق طباطبایی ،نفیسه جعفری ،

کلیدواژگان: شرکت حقوقی ، مال مشاع ، تقسیم ، افراز ، تمییز حق ،