جستجوی پیشرفته


1

عنوان: دامنه ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه

صفحه: 89تا 105

نویسندگان:

کلیدواژگان: امور غیرمالی ، نظارت بر معاشرت ، اشتغال زوجه ، تنبیه همسر. ،

2

عنوان: بررسی تطبیقی تأدیب اطفال و کودک‌آزاری در فقه و حقوق موضوعه افغانستان

صفحه: 125تا 175

نویسندگان: سیدعلی موسوی ،

کلیدواژگان: کودک ، طفل ، کودک‌آزاری ، تنبیه بدنی ، تأدیب ، تربیت کودک. ،

3

عنوان: تنبیه کودک از نگاه فریقین

صفحه: 127تا 154

نویسندگان: سید عباس موسوی ،

کلیدواژگان: طفل ، کودک ، تنبیه بدنی ، تأدیب ، تربیت کودک ،

4

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی مرز کودک¬آزاری و تنبیه کودک از سوی والدین

صفحه: تا

نویسندگان: عارف خلیلی پاجی ،سید علیرضا میرکمالی ،علی باقری ،

کلیدواژگان: کودک ، تأدیب کودک ، کودک¬آزاری ، حدود تنبیه ، مرز کودک¬آزاری و تنبیه ،

5

عنوان: بررسی فقهی و روان‌شناختی ادلۀ مشروعیت تعزیر و تأدیب کودک*

صفحه: 93تا 120

نویسندگان: علی قبادیان ،ابوذر صانعی ،

کلیدواژگان: تعزیر ، تأدیب ، تنبیه ، کودک ، فقه ، روان‌شناسی. ،

6
7

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی مرز «کودک¬آزاری» و «تنبیه کودک از سوی والدین»

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: عارف خلیلی پاجی ،سید علیرضا میرکمالی ،علی باقری ،

کلیدواژگان: کودک ، تأدیب کودک ، کودک¬آزاری ، حدود تنبیه ، مرز کودک¬آزاری و تنبیه. ،