جستجوی پیشرفته


1

عنوان: عوامل و پیامدهای بی حجابی

صفحه: 131تا 144

نویسندگان: زکیه زاهدی ،

کلیدواژگان: حجاب ، ستر ، تهاجم فرهنگی ، دگرگونی ارزشها ، اختلال روانی ، سلب امنیت. ،

2

عنوان: جنگ نرم فرهنگی و راه‌های مقابله با آن

صفحه: 95تا 125

نویسندگان: جمعه خان امیری ،

کلیدواژگان: جنگ نرم ، تهاجم فرهنگی ، جنگ رسانه‌ای ، ابزارها ، شگردها ، آسیب‌ها. ،

3

عنوان: دفاع مشروع در حقوق کیفری افغانستان وایران با نگاهی به دفاع در پرونده زنان کتک‌خورده در حقوق انگلستان

صفحه: 61تا 85

نویسندگان: سید متین محسنی ،

کلیدواژگان: دفاع ، دفاع مشروع ، تجاوز ، تهاجم ، زنان کتک‌خورده در انگلستان. ،