جستجوی پیشرفته


1

عنوان: علم الهی و اختیار انسان با توجه به مشکل پدیده‌های شر

صفحه: 153تا 180

نویسندگان: مرصاد حاج‌ایلیچ ،ابوالفضل کیاشمشکی ،

کلیدواژگان: اختیار انسان تعین ، علم پیشین الهی ، هماهنگی پیشین بنیاد ، کل نظام هستی ، اراده آزاد ، شر اختیاری ، جبر ، عدالت‌محوری. ،

2

عنوان: روان شناسی و توبه

صفحه: 71تا 100

نویسندگان: هادی بنکدار ،

کلیدواژگان: توبه ، جبران ، یادگیری ،

3

عنوان: مسئولیت قراردادی و راه‌های جبران خسارت آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی، با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران

صفحه: 109تا 136

نویسندگان: سجاد شهباز قهفرخی ،

کلیدواژگان: مسئولیت قراردادی؛ ضمان؛ جبران خسارت؛ طرق جبران خسارت؛ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. ،

4

عنوان: بررسی دیدگاه فخر رازی در حُسن و قبح افعال

صفحه: 105تا 128

نویسندگان: افضل‌الدین رحیم‌اف ،عبدالمجید زهادت ،

کلیدواژگان: حُسن و قبح ، عقل ، شرع ، عدل ، غرض ، لطف ، تکلیف ، جبر. ،

5

عنوان: مقایسه دیدگاه اشعری و ملاصدرا در باب افعال انسان

صفحه: تا

نویسندگان: کاظم محسنی ،سید حسن بطحائی ،یدالله دادجو ،

کلیدواژگان: علت ، معلول ، جبر ، اختیار ، اراده ، صدرالمتالّهین شیرازی ، اشعری ،

6

عنوان: بررسی دیدگاه اشاعره درباره افعال انسان براساس نظریه صدرالدین شیرازی

صفحه: تا

نویسندگان: سید حسن بطحائی ،

کلیدواژگان: افعاد عباد جبر ، اختیار ، اراده, ، صدرالمتالّهین شیرازی ، ابوالحسن اشعری ،

7

عنوان: قاعدة اقدام و جبران تورم *

صفحه: 53تا 74

نویسندگان: مجید تلخابی ،محمدحسین ناظمی ،

کلیدواژگان: قاعدۀ اقدام ، جبران تورم ، قاعدۀ لاضرر ، سقوط ضمان ،

8

عنوان: تحلیل احادیث طینت و رابطه آن با اختیار انسان

صفحه: تا

نویسندگان: مرتضی فدایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: اخبار طینت ، جبر و اختیار ، سرشت ، سعادت و شقاوت ، علیین ، سجین. ،

9

عنوان: بررسی دیدگاه اشاعره درباره «افعال انسان» بر اساس نظریه صدر الدین شیرازی

صفحه: 43تا 67

نویسندگان: کاظم محسنی ،سید حسن بطحایی ،یدالله دادجو ،

کلیدواژگان: افعال عباد ، جبر ، اختیار ، اراده ، صدرالمتالهین شیرازی ، ابوالحسن اشعری. ،

10

عنوان: تحلیل احادیث طینت و رابطه آن با اختیار انسان

صفحه: 89تا 122

نویسندگان: مرتضی فدایی اصفهانی ،سید مجتبی موسوی ،

کلیدواژگان: اخبار طینت ، جبر و اختیار ، سرشت ، سعادت و شقاوت ، علیین ، سجین. ،