جستجوی پیشرفته


1

عنوان: سببیت لعان و تغییرجنسیت در انفساخ نکاح

صفحه: 53تا 88

نویسندگان: محمد علی فکوری ،

کلیدواژگان: انفساخ ، لعان ، قذف ، نفی ولد ، تغییر جنسیت. ،

2

عنوان: سببیت لعان و تغییرجنسیت در انفساخ نکاح

صفحه: 53تا 88

نویسندگان: محمد علی فکوری ،

کلیدواژگان: انفساخ ، لعان ، قذف ، نفی ولد ، تغییر جنسیت. ،

3

عنوان: بررسی رابطه جنسیت با ابعاد روانآزردگی، روانگسستگی، برونگرایی و رضایت از زندگی

صفحه: 115تا 132

نویسندگان: محمد زارعی توپخانه ،علی زهیری هاشم آبادی ،محمد مهدی صفورایی پاریزی ،

کلیدواژگان: روانآزردگی ، روانگسستگی ، برونگرایی ، رضایت از زندگی ، جنسیت. ،

4

عنوان: رابطه پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی و تفاوت آنها در میان زوجین

صفحه: 101تا 117

نویسندگان: عباس‌علی‌ هراتیان ،مسعود جان‌بزرگی ،مژگان آگاه‌هریس ،

کلیدواژگان: پایبندی مذهبی ، تعارض زناشویی و جنسیت. ،

5

عنوان: تدوین مدل رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی اسلامی، سازگاری زناشویی و جنسیت در معلمان

صفحه: 45تا 65

نویسندگان: یوسف جمالی ،سید محمد کلانتر کوشه ،عبدا... شفیع¬آبادی ،مجتبی سلم آبادی ،

کلیدواژگان: رضایت شغلی ، سبک زندگی اسلامی ، سازگاری زناشویی ، جنسیت. ،