1

عنوان: نقش جهان شناسی در رفتارهای اقتصادی

صفحه: 3تا 26

نویسندگان: نوروزعلی حسینی (غزنوی) ،

کلیدواژگان: جهان ، خالق جهان ، جهان محسوس ، جهان پوشیده از حس ، اقتصاد ، رفتار‌های اقتصادی ،