جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تروریسم نوین و پارادایم مبارزه فرهنگی

صفحه: 19تا 46

نویسندگان: سید سعید هاشمی نسب ،

کلیدواژگان: تروریسم ، جهانی شدن ، تروریسم نوین و موج چهارم تروریسم ، راهبردهای مواجه ، پارادایم فرهنگی. ،

2

عنوان: جهانی شدن و آینده نگاری جایگاه فرهنگ اسلامی

صفحه: 37تا 76

نویسندگان: جعفر رحمانی ،رضا ابروش ،

کلیدواژگان: فرهنگ اسلامی؛ جهانی شدن؛ پیشران؛ روند؛ آینده پژوهی ،

3

عنوان: جهانی شدن و اقتصاد خانواده اسلامی

صفحه: 29تا 52

نویسندگان: سمانه داوودی ،

کلیدواژگان: جهانی شدن ، اقتصاد ، خانواده اسلامی ، اقتصاد خانواده. ،