1

عنوان: امکان سنجی بیع حقوق فکری از منظر فقه و حقوق*

صفحه: 61تا 82

نویسندگان: علیرضا فصیحی‌زاده ،وحید صادقی ،

کلیدواژگان: انتقال ، حقوق فکری ، بیع ، مال ، عین ، حق معنوی ،