جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی تطبیقی نکاح قبل از سن ازدواج در فقه و حقوق موضوعه افغانستان

صفحه: 99تا 124

نویسندگان: سیدحسن علوی ،

کلیدواژگان: بلوغ ، تزویج صغار ، سن ازدواج ، مصلحت ، آزادی فردی ، حقوق بشر.   ،

2

عنوان: مبانی توسعه در نسل‌های حقوق بشر از منظر قرآن

صفحه: 51تا 72

نویسندگان: حمید رضا طوسی ،

کلیدواژگان: قرآن کریم ، مبانی توسعه حقوق بشر ، نسل‌های حقوق بشر ، حق و تکلیف فردی ، اصالت فرد و اصالت جامعه ، حق حیات‌ ، حق تعیین سرنوشت. ،

3

عنوان: حجاب و حقوق بشر

صفحه: 137تا 164

نویسندگان: محمدعلی ابراهیمی ،

کلیدواژگان: زن؛ حجاب؛ حقوق بشر؛ حکم؛ قانون ،

4

عنوان: انسان درنگاه تطبیقی اسلام وحقوق بشر

صفحه: 1تا 12

نویسندگان: محرمعلی خلیلی ،

کلیدواژگان: اسلام ، حقوق بشر ، انسان ،