1

عنوان: حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی (از دیدگاه نهج ‌البلاغه)

صفحه: 127تا 151

نویسندگان: آمنه احسانی ،محمد صادق انصاری ،

کلیدواژگان: حکومت اسلامی ، حقوق متقابل ، مردم ، حاکم ، امام علی (علیه السلام) ،