جستجوی پیشرفته


1

عنوان: سیر تحول عدم حجیت خبر واحد و نقش ابن ادریس در آن

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: ابن ادریس؛ خبر واحد؛ فتوای شاذ؛ حجیت. ،

2

عنوان: قول لغوی، کارکردها و ادله حجیت آن در مطالعات فقهی*

صفحه: 125تا 149

نویسندگان: سید محسن کاظمی ،

کلیدواژگان: قول لغوی ، حجیت ، خبر واحد ، خبرویت ،

3

عنوان: قلمرو دانشی حجیت خبر واحد

صفحه: 25تا 51

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: حجیت ، تفسیر روایی ، خبر واحد ، روایات تفسیری ، علوم انسانی. ،

4

عنوان: مطالعه تطبیقی مبانی و روش تفسیری التفسیر الأثری الجامع و جامع البیان عن تفسیرالقرآن *

صفحه: 121تا 150

نویسندگان: فاطمه رجائی ،طاهره رجائی ،

کلیدواژگان: التفسیر الأثری الجامع ، جامع البیان ، محمدهادی معرفت ، محمد بن جریر طبری ، قیاس ، خبر واحد ، روش تفسیر ،