1

عنوان: ارزیابی قرائات سبع نزد ابن مجاهد

صفحه: 9تا 28

نویسندگان: کریم پارچه¬باف دولتی ،

کلیدواژگان: قرائات سبع ، قرّاء سبعه ، ابن‌مجاهد ، خطا در قرائت ، خطا در نقل ، اجتهاد در قرائت. ،