1

عنوان: متکلمان شیعی و گسترش علم کلام در دائره المعارف قرآن لیدن

صفحه: 9تا 32

نویسندگان: احمد بهشتی‌مهر ،

کلیدواژگان: مستشرقان ، دانش کلام ، شیعه ، امامیه ، گسترش علم ، عقاید اختصاصی ،