جستجوی پیشرفته


1

عنوان: رابطه کارآمدی خانواده با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان و طلاب

صفحه: 77تا 91

نویسندگان: جعفر هوشیاری ،محمد مهدی صفورایی پاریزی ،

کلیدواژگان: کارآمدی ، خانواده ، بهزیستی ، روان شناختی ، دانشجویان ، طلاب. ،

2

عنوان: تبیین فرآیند اثربخشی درمان جامع نگر دینی برکاهش افسردگی دانشجویان دختر

صفحه: 83تا 99

نویسندگان: هاجرطیبی ،عبدالزهرا نعامی ،یداله زرگر ،حمید فرهادی راد ،

کلیدواژگان: درمان جامع‌نگر دینی ، دانشجویان دختر ، پژوهش کیفی ،

3

عنوان: واکاوی جنبش دانشجویی در اندیشه مقام معظم رهبری

صفحه: 93تا 119

نویسندگان: حسن خیری ،مسعود رحمتی ،

کلیدواژگان: جنبش دانشجویی ، مقام معظم رهبری ، دانشگاه ، دانشجو ، اندیشه اجتماعی ،

4

عنوان: مطالعه نقش تفاوت های جنسیتی در ابعاد دین داری دانشجویان

صفحه: 73تا 90

نویسندگان: اصغر میرفردی ،عبدالله ولی نژاد ،

کلیدواژگان: هویت دینی ، دینداری ، جنسیت ، دانشجو. ،