جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی مقاله «ترجمه‌های قرآن» از بوبتسین

صفحه: 21تا 48

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ترجمه ، ترجمه‌های قرآن ، دایرة المعارف لیدن ، مستشرقان. ،

2

عنوان: بررس مقاله «کشاورزی و گیاهان در قرآن» دیوید وینز

صفحه: 161تا 180

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،مهدی همتیان ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم ، زیست‌شناسی ، کشاورزی ، گیاهان ، دایرة المعارف قرآن لیدن ، دیوید وینز. ،

3

عنوان: بررسی مقاله پلورالیزم دینی و قرآن

صفحه: 11تا 31

نویسندگان: محمد جواد نجفی ،جواد محمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، استشراق ، تکثرگرایی دینی ، دایرة المعارف قرآن لیدن ، جین دمن مک اولیف ، کلیر وایلد. ،

4

عنوان: خاورشناسی و دایرة‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 11تا 30

نویسندگان: مظفر اقبال ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسی ، دایرة المعارف ، لیدن. ،

5

عنوان: نقد پژوهش شاک درباره «آدم و حوا»

صفحه: 53تا 66

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،کوثر یوسفی ،سمانه صنعت‌گر ،

کلیدواژگان: قرآن ، دایرة المعارف قرآن لیدن ، کرنیلیا شاک ، آدم ، حوا. ،

6

عنوان: بررسی دیدگاه الیور لیمن درباره سنت و نقش آن در تفسیر

صفحه: 41تا 62

نویسندگان: محسن قاسم‌پور ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، سنت ، تفسیر ، قرآن یک دایرة المعارف ، الیور لیمن ،

7

عنوان: بررسی مقاله «حرز» از دایره المعارف قرآن لیدن

صفحه: 135تا 146

نویسندگان: محمد مهدی مسعودی ،

کلیدواژگان: خاورشناسان ، حرز ، دایرة المعارف قرآن ،

8

عنوان: جایگاه عالمان شیعه در دائره المعارف قرآن الیورلیمن

صفحه: 33تا 49

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،رفیع میرزا محمد ،

کلیدواژگان: قرآن ، دایرة المعارف ، الیورلیمن ، شیعه ، شیخ مفید ، آیت الله خویی. ،