جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مالکیت معادن ازدیدگاه فقه امامیه

صفحه: 78تا 102

نویسندگان: محمد اعتمادی ،

کلیدواژگان: معدن ، معادن ظاهری ، معادن باطنی ، مالکیت ، فقه ، امامیه ، دولت ، مباحات عامه ، مشترکات. ،

2

عنوان: تروریسم دولتی آمریکا پس از 11 سپتامبر و نقض فاحش حقوق بشر

صفحه: 97تا 117

نویسندگان:

کلیدواژگان: تروریسم ، تروریسم دولتی ،11 سپتامبر ، جنگ علیه ترور ، زندان ابوغُریب ،

3

عنوان: نگاهی به مدل‌های سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر در گلستان سعدی

صفحه: 35تا 56

نویسندگان: محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: سیاست جنایی ، دولت ، جامعه ، دولت اقتدارگرا و فراگیر ، سعدی ، گلستان ، تحلیل محتوا ،

4

عنوان: نقش قدرت¬های سیاسی در گسترش اختلافات مذهبی

صفحه: 123تا 147

نویسندگان: محمدحسین رفیعی ،

کلیدواژگان: قدرت – سیاست – دولت¬ها – مذهب - اختلاف ،

5

عنوان: بررسی سیاست¬های دینی دولت¬ مدرن مصر در قبال نهاد دین؛ با تاکید بر تصوف

صفحه: 69تا 104

نویسندگان: سید سعید هاشمی نسب ،

کلیدواژگان: مصر ، دولت مدرن ، نوسازی ، سیاست¬های دینی ، تصوف. ،

6

عنوان: چالش‌های نادیده انگاشتن مالکیت دولت در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی*

صفحه: 129تا 154

نویسندگان: محمدصادق فیاض ،

کلیدواژگان: مالکیت ، دولت ، مالکیت دولت ، آیت‌الله خویی ، فقه ،