جستجوی پیشرفته


1

عنوان: رابطه دینداری وخرد ورزی

صفحه: 81تا 104

نویسندگان:

کلیدواژگان: دین ، عقل ، تعقل ، تدین ، خردورزی ، دینداری ، موانع دینداری ،

2

عنوان: نقش روانبنههای ناسازگار اولیه و دینداری، در پیشبینی تعارض زناشویی زنان متأهل

صفحه: 45تا 62

نویسندگان: عباسعلی هراتیان ،مسعود جانبزرگی ،مژگان آگاههریس ،

کلیدواژگان: ‎ طرحواره ، روانبنههای ناسازگار اولیه ، تعارض زناشویی ، پایبندی مذهبی ، دینداری. ،

3
4

عنوان: مطالعه نقش تفاوت های جنسیتی در ابعاد دین داری دانشجویان

صفحه: 73تا 90

نویسندگان: اصغر میرفردی ،عبدالله ولی نژاد ،

کلیدواژگان: هویت دینی ، دینداری ، جنسیت ، دانشجو. ،

5

عنوان: تأثیر ماهواره در بی ثباتی ازدواج؛ نقش واسطه ای دینداری و نگرش مثبت نسبت به رابطه با جنس مخالف

صفحه: 9تا 21

نویسندگان: داریوش غفاری ،محمد سجاد صیدی ،خدیجه رضایی ،

کلیدواژگان: واژگان کلیدی: بی ثباتی ازدواج ، طلاق ، دینداری ، ماهواره. ،