جستجوی پیشرفته


1

عنوان: ملاک ارزیابی کشف و رؤیای صادقه در عرفان

صفحه: 125تا 148

نویسندگان: امیر جوان‌آراسته ، سجاد واعظی ،

کلیدواژگان: کشف ، مکاشفه ، شهود ، منامات ، رؤیای صادق ، خواطر و القائات. ،

2

عنوان: تفسیر آیه 60 سورۀ اسراء از دیدگاه مفسران فریقین *

صفحه: 81تا 102

نویسندگان: مائده رضایی ،

کلیدواژگان: آیۀ 60 سورۀ اسراء ، احاطه ، رؤیا ، شجرۀ ملعونه ، فتنه ، طغیان ، تفسیر فریقین. ،