1

عنوان: الحاد نقابدار در اندیشه پیروان ویتگنشتاین

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: مهدی کریمی ،

کلیدواژگان: ناواقع‌گرایی ، رئالیسم دینی ، زبان دین ، ویتگنشتاینی‌ها ، دین و شیوه زندگی. ،