جستجوی پیشرفته


1

عنوان: جرح راوی، با معیار مذهب راوی، از منظر فریقین*

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: عبدالله علی‌نژاد ،

کلیدواژگان: جرح راوی؛ مذهب راوی؛ شیعه؛ اهل سنت. ،

2

عنوان: عقیده راوی و اثر آن در پذیرش روایت

صفحه: 67تا 90

نویسندگان: حکمت جارح ،

کلیدواژگان: اعتقاد راوی ، اهل بدعت ، جرح و تعدیل ، احادیث فضائل. ،

3

عنوان: بررسی دیدگاه یُنبُل در ارتباط با اسناد حدیث

صفحه: 119تا 141

نویسندگان: علی راد ،محمد جواد اسکندرلو ،طاهر رضا جعفر ،

کلیدواژگان: استشراق ، یُنبُل ، سند حدیث ، تواتر ، حجیت ، راویان (روات حدیث). ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی شرایط نقل حدیث از دیدگاه دانشمندان شیعه و اهل‌سنت

صفحه: 75تا 98

نویسندگان: اکبر محمودی ،

کلیدواژگان: نقل حدیث ، راوی ، شرایط نقل حدیث ، فرایند نقل حدیث. ،

5

عنوان: نقش راویان امامین عسکرین(ع) در گسترش علوم اسلامی

صفحه: 97تا 114

نویسندگان: رحمان عشریه ،فرج اله عباسی ،

کلیدواژگان: علوم اسلامی ، شیعه ، راویان ، اصحاب ، امام هادی ، امام عسکری. ،