1

عنوان: بررسی باستان‌شناسی و قرآن

صفحه: 119تا 142

نویسندگان: حسن رضایی هفتادُر ،میثم ناظمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، باستان‌شناسی ، شبه جزیره عربستان ، روبرت شیک. ،