جستجوی پیشرفته


1

عنوان: کاربست روش پدیدارشناسی در مطالعات شیعی غربیان

صفحه: 57تا 88

نویسندگان: محمدرضا بارانی ،

کلیدواژگان: شیعه¬پژوهی ، غربیان ، مسشترقان ، روش¬شناسی ، پدیدارشناسی ، دیوید پینالت ، شبه قاره هند. ،

2

عنوان: روش شناسی تاریخ نگاری مسعودی در کتاب التنبیه و الاِشراف

صفحه: 87تا 100

نویسندگان: سارا زمانی رنجبر گرمرودی ،سیدابوالفضل رضوی ،

کلیدواژگان: مسعودی ، تاریخ¬نگاری ، التنبیه و الاشراف ، روش¬شناسی. ،