جستجوی پیشرفته


1

عنوان: آوا و آهنگ قرآن (ظرفیت‌ها و کارکردها)

صفحه: 11تا 34

نویسندگان: ابوالفضل خوش‌منش ،

کلیدواژگان: قرآن ، زبان قرآن ، صوت قرآن ، آوای قرآن ، آهنگ قرآن ،

2

عنوان: نقد دیدگاه‌ «محمد آرکون» درباره زبان قرآن

صفحه: 91تا 109

نویسندگان: ابراهیم رضایی آدریانی ،

کلیدواژگان: محمد آرکون ، زبان قرآن ، هرمنوتیک ، شبهات وحی ،