1

عنوان: واکاوی نگرشی بر جایگاه شهادت زوج بر زوجه در جرم زنا و دیگر جرائم در فقه امامیه *

صفحه: 25تا 48

نویسندگان: فتاح فتاحی وانانی ،عباسعلی سلطانی ،

کلیدواژگان: شهادت ، شهادت زوج ، شهادت زوجه ، جرائم ، زنا.÷ ،