جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی رابطه و مقایسه جهتگیری مذهبی با رضایت و سازگاری زناشویی در زوجین شهر قم

صفحه: 101تا 114

نویسندگان: اکرم صدیقی ،سیامک محبی ،مرضیه شاه سیاه ،

کلیدواژگان: جهتگیری مذهبی ، رضایت زناشویی ، سازگاری زناشویی ، زوجین ، شهر قم. ،

2

عنوان: تدوین مدل رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی اسلامی، سازگاری زناشویی و جنسیت در معلمان

صفحه: 45تا 65

نویسندگان: یوسف جمالی ،سید محمد کلانتر کوشه ،عبدا... شفیع¬آبادی ،مجتبی سلم آبادی ،

کلیدواژگان: رضایت شغلی ، سبک زندگی اسلامی ، سازگاری زناشویی ، جنسیت. ،