1

عنوان: جایگاه پیشکِش‌ها در درآمدهای روزگار ناصری بر پایه اسناد 1313 ـ 1264 قمری

صفحه: 33تا 60

نویسندگان: سیدعلی‌رضا ابطحی ،نرگس کریمی ،

کلیدواژگان: پیشکش ، دوره ناصری ، قاجار ، ناصرالدین شاه ، اسناد ، سیاحان خارجی ، سفرنامه. ،