1

عنوان: بررسی قرائات منسوب به ائمه(ع) در سوره مائده

صفحه: 33تا 53

نویسندگان: زهره اخوان مقدم ،زهره دانشی کهن ،

کلیدواژگان: قرآن ، سوره مائده ، قرائات ، معصومان ، روایات تفسیری ،