1

عنوان: بررسی حکم سکوت و استماع شنوندگان هنگام قرائت قرآن

صفحه: 97تا 108

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، استماع ، سکوت ، قرائت ، حکم فقهی. ،