1

عنوان:  تعلق حکم وضعی خمس به منافع شرکت‌ها و مؤسسات*

صفحه: 7تا 24

نویسندگان: سید محسن طباطبایی ،حسن علیدادی سلیمانی ،

کلیدواژگان: خمس ، شخصیت حقوقی ، شرکت. ،