1

عنوان: بررسی تطبیقی «ذریه طیبه» در قرآن کریم و صحیفه سجادیه

صفحه: 67تا 88

نویسندگان: سید جعفر حق شناس ،زهرا تشکری ،

کلیدواژگان: ذریه ، ذریه طیبه ، شجره طیبه ، فرزندصالح ، نسل. ،