1

عنوان: ویژگی‌های مدیر از منظر اسلام

صفحه: 57تا 76

نویسندگان: سید کریم حسینی ،

کلیدواژگان: مدیر ، قرآن کریم ، امانت‌داری ، دانایی ، شرح صدر ،