1

عنوان: نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در واگرایی ایران و مصر در دوره جمال عبدالناصر طی سال‌های (1960-1955م)

صفحه: 89تا 108

نویسندگان: محمدعلی چلونگر ،کبری شاه‌حسینی فارسی ،

کلیدواژگان: ایران ، مصر ، جمال عبدالناصر ، آمریکا ، شوروی. ،