جستجوی پیشرفته


1

عنوان: عقل‌گرایی و نص‌گرایی در تشیع (با بررسی تطبیقی دیدگاه‌های شیخ صدوق و شیخ مفید)

صفحه: 5تا 24

نویسندگان: عبدالمجید حکیم الهی ،

کلیدواژگان: مکتب قم ، مکتب بغداد ، نص¬گرایی ، عقل‌گرایی ، شیخ صدوق ، شیخ مفید ، رشد جایگاه عقل. ،

2

عنوان: جایگاه عالمان شیعه در دائره المعارف قرآن الیورلیمن

صفحه: 33تا 49

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،رفیع میرزا محمد ،

کلیدواژگان: قرآن ، دایرة المعارف ، الیورلیمن ، شیعه ، شیخ مفید ، آیت الله خویی. ،