جستجوی پیشرفته


1

عنوان: پیامدهای کلان اجتماعی مهاجرت شیعیان افغانستان به ایران در سه دهه اخیر

صفحه: 131تا 152

نویسندگان: وحید بینش ،سیدبسم الله مهدوی ،

کلیدواژگان: پیامد ، مهاجرت ، شیعیان افغانستان ، زنان ، پوشش ملی ، اعیاد ملی ، آسیب‌های اجتماعی ،

2

عنوان: کاوشی در وضع فرهنگی شیعیان غزنین؛ از آغاز حکومت ابدالی‌ها (1160 ق) تا زمان حمله عبدالرحمان خان به هزارستان (1309ق)

صفحه: 139تا 160

نویسندگان: وحید بینش ،بسم الله مهدوی ،

کلیدواژگان: غزنه ، شیعیان غزنین ، حکومت ابدالی ، عبدالرحمان خان ، هزارستان ،

3

عنوان: شیعیان و فرقه‌های علوی در بالکان

صفحه: 169تا 199

نویسندگان: محمد قربان پور ،

کلیدواژگان: اروپای جنوب شرق ، بالکان ، مسلمانان ، شیعیان ، فرقه های علوی ، ظرفیت‌ها ،

4

عنوان: تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان لبنان با تاکید بر جنبش حزب الله

صفحه: 222تا 270

نویسندگان: ُسید مهدی طاهری ،

کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران ، شیعیان لبنان ، بیداری اسلامی و اسلام انقلابی. ،

5

عنوان: بررسی تطبیقی نقش حوزه¬های علمیه نجف و قم در بیداری سیاسی افغانستان معاصر

صفحه: 113تا 137

نویسندگان: عبدالقیوم سجادی ،سیدآصف کاظمی ،

کلیدواژگان: حوزه علمیه نجف ، حوزه علمیه قم ، عالمان و طلاب افغانستانی ، بیداری سیاسی ، شیعیان ،

6

عنوان: نقش حنبلیان در چالش¬های اجتماعی بغداد در قرن¬های چهارم و پنجم قمری

صفحه: 29تا 56

نویسندگان: هادی وکیلی ،محمدحسن پورقنبر ،

کلیدواژگان: حنبلیان بغداد ، خلفای عباسی ، شیعیان ، قرن چهارم ، قرن پنجم ،

7

عنوان: بررسی و تبیین وضعیت علمی – فرهنگی مسلمانان هندوستان

صفحه: 185تا 218

نویسندگان: محسن محمدی - مرتضی اشرافی ،

کلیدواژگان: مسلمانان ، شیعیان ، هند ، اسلام‌گرایی ، علمای هند ، جمهوری اسلامی ایران ،

8

عنوان: بررسی و تبیین وضعیت جغرافیای انسانی،‌ طبقاتی ، اجتماعی و فرهنگی شیعیان روسیه

صفحه: تا

نویسندگان: مرتضی اشرافی ،

کلیدواژگان: فرهنگ دینی ، شیعیان ، جمعیت شناسی ، فدراسیون روسیه ، مسلمانان ،جغرافیای انسانی ،

9

عنوان: آسیب‌شناسی نقش شیعیان در پاکستان؛ با تاکید بر حزب مجلس وحدت مسلمین

صفحه: 135تا 178

نویسندگان: اسماعیل باقری ،

کلیدواژگان: پاکستان ، حزب مجلس وحدت مسلمین ، شیعیان ، فرقه‌گرایی ،

10

عنوان: بررسی و تحلیل وضعیت شیعیان در جمهوری آذربایجان

صفحه: 39تا 66

نویسندگان: مرتضی اشرافی - مجتبی اشرافی ،

کلیدواژگان: جمهوری آذربایجان ، شیعیان ، جمهوری اسلامی ایران ، دین اسلام ، سیاست خارجی ، تشیع. ،