جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقش خانواده درتوانمندی اقتصاد فرزندان

صفحه: 91تا 112

نویسندگان: زهرا قدوسی ،

کلیدواژگان: خانواده ، والدین ، فرزند ، اقتصاد ، مسئولیت‌پذیری ، صرفه¬جویی ، نقش و جایگاه ، پول تو جیبی. ،

2

عنوان: نقش زنان در تحقق اقتصاد مقاومتی در جوامع اسلامی

صفحه: 113تا 137

نویسندگان: منیره داوودی ،

کلیدواژگان: زن ، اقتصاد مقاومتی ، صرفه¬جویی ، اشتغال. ،