جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تحلیل و بررسی رابطه ذات و اوصاف حق‌تعالی

صفحه: 65تا 85

نویسندگان: سید مجید میردامادی ،

کلیدواژگان: مفهوم ، مصداق ، ذات ، صفت ، توحید صفاتی. ،

2

عنوان: واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفات

صفحه: 47تا 66

نویسندگان: محمدعلی رضایی کرمانی ،عباس اسماعیلی‌زاده ،حسن نقی‌زاده ،حمید ایماندار ،

کلیدواژگان: سلفیه ، اثبات صفات ، مبانی خاص ، راهبردهای ایجابی ،

3

عنوان: چگونگی شناخت خدا از راه شناخت نفس در تبیین روایت «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»

صفحه: 43تا 62

نویسندگان: مجتبی افشارپور ،

کلیدواژگان: معرفت نفس ، معرفت رب ، علم حصولی و حضوری ، صفات کمالی ، صفات عدمی ، برهان نفس. ،

4

عنوان: روی‌آورد وجودشناسانه «اوصاف الهی» در اندیشه کلامی علامه حلی(ره)

صفحه: 5تا 23

نویسندگان: حسن عباسی حسین‌آبادی ،

کلیدواژگان: وجوب وجود ، صفات ، ذات ، عینیت ، سرمدیت. ،