1

عنوان: اجبار و اکراه در حقوق جزای ایران و افغانستان

صفحه: 87تا 112

نویسندگان: محمدجواد صفدری ،

کلیدواژگان: اجبار ، اکراه ، مجبور ، مکرِه ، مکرَه ، تهدید ، ضرر. ،