جستجوی پیشرفته


1

عنوان: باز نگری و مبانی آن در قانون اساسی افغانستان

صفحه: 5تا 30

نویسندگان: محمد نعیم شریفی ،

کلیدواژگان: افغانستان ، بازنگری ، قانون اساسی ، ضرورت ، مبانی ، تشریفات بازنگری. ،

2

عنوان: تربیت سیاسى در اندیشه امام خمینى

صفحه: 53تا 71

نویسندگان: رضا عیسی نیا ،

کلیدواژگان: تربیت پذیری- سیاسیت- اهمیت - ضرورت ،

3
4

عنوان: رابطه اخلاق و آزادی؛ با تأکید بر اندیشه آیت الله مطهری

صفحه: 99تا 120

نویسندگان: شریف لک زایی ،

کلیدواژگان: آزادی ، اخلاق ، اخلاق و آزادی ، مرتضی مطهری ، ضرورت آزادی ، روشمندان آزادی ، ارزشمندی اخلاق ،

5

عنوان: تبیین ولایت مطلقه فقیه به منظور گزینش سنجه رویکردی در نگره های ضرورت، مصلحت و استبداد

صفحه: 153تا 170

نویسندگان: محمدشتا بدرا ،

کلیدواژگان: ولایت فقیه ، ولایت مطلقه فقیه ، ضرورت ، مصلحت ، استبداد ،