1

عنوان: اصول و قواعد اقتصادی حاکم بر عهدنامه‌ها و قراردادهای دوره پیامبر(ص)

صفحه: 101تا 116

نویسندگان: سیده لیلا تقوی سنگدهی ،بهرام امانی چاکلی ،جمیله عباسی ،

کلیدواژگان: عصر پیامبر(ص) ، عهدنامه ، قرارداد ، اصل اقتصادی ، عدالت اقتصادی. ،