جستجوی پیشرفته


1

عنوان: عرفان و توسعه نقد و بررسی نظریه محمدعابد الجابری

صفحه: 67تا 94

نویسندگان: قاسم ابراهیمی پور ،حمید پارسانیا ،

کلیدواژگان: عرفان ،‌ توسعه ، عقب‌ماندگی ، پیشرفت ، جابری ،

2

عنوان: نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی

صفحه: 7تا 31

نویسندگان: قاسم ابراهیمی‌پور ،سیدمحسن میری ،

کلیدواژگان: جهان اسلام ،‌ عقل عربی ، عقب‌ماندگی ، محمدعابد الجابری ، سنت و مدرنیته. ،