جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تأملی فقهی بر ماده 851 قانون مدنی (شرط زنده متولد شدن حمل برای تملک در وصیت)

صفحه: تا

نویسندگان: ابوالفضل علیشاهی ،اسماعیل خدمتی ،

کلیدواژگان: وصیت ، حمل ، زنده به دنیا آمدن ، ارث ، عقد. ،

2

عنوان: راهکارهای شناخت استشهادنامه

صفحه: 7تا 28

نویسندگان: حسن زندیه ،مریم بلندی ،

کلیدواژگان: سند ، شهادت ، استشهادنامه ، ساختار ، عقد. ،

3

عنوان: تأملی فقهی بر مادۀ 851 قانون مدنی (شرط زنده متولد شدن حمل برای تملک در وصیت)

صفحه: 45تا 60

نویسندگان: ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی ،اسماعیل خدمتی ،

کلیدواژگان: وصیت ، حمل ، زنده به دنیا آمدن ، ارث ، عقد. ،