1

عنوان: معرفت شهودی نفس از دیدگاه فارابی

صفحه: 65تا 78

نویسندگان: مصطفی عزیزی علویجه ،

کلیدواژگان: فارابی ، معرفت نفس ، تجرد نفس ، روح قدسی ، عقل فعال ، فناء فی‌الله. ،