جستجوی پیشرفته


1

عنوان: اصل صحت در معاملات

صفحه: 103تا 125

نویسندگان: محمد نادر خلیلی ،

کلیدواژگان: الصحه ، الفساد ، اصاله الصحه ، عقود ، اکل مال به باطل ، اموال ، معامله. ،

2

عنوان: اجارة رحم

صفحه: 129تا 153

نویسندگان: محمدمهدی محمدی ،

کلیدواژگان: اجاره ، رحم ، فقه ، باروری و ناباروری ، رحم جایگزین ، عقود معین ، عقود نامعین. ،

3

عنوان: بررسی فقهی قرارداد اختیار(option)*

صفحه: 6تا 33

نویسندگان: محمدعلی خادمی ،

کلیدواژگان: قرارداد ، اختیار معامله ، بیع ، عقود ، ماهیت معامله ،

4

عنوان: الگوی مناسب بانکداری برای کشور افغانستان

صفحه: 186تا 227

نویسندگان: اسحاق عادلی ،

کلیدواژگان: تجهیز و تخصیص منابع ، الگوی بانکداری ، بانکداری اسلامی ، عقود اسلامی ، امامیه ، حنفیه ،