1

عنوان: کاربرد دلیل استقرایی در علم اصول در اندیشه شهید صدر *

صفحه: 97تا 124

نویسندگان: محمدعلی اسماعیلی ،

کلیدواژگان: استقرا ، توالد موضوعی ، توالد ذاتی ، حساب احتمالات ، علم اصول. ،