جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تبیینی از جباریت خداوند و اختیار انسان

صفحه: 53تا 72

نویسندگان: محمدمهدی گرجیان ،حسام‌الدین شریفی ،

کلیدواژگان: جبر ، توحید افعالی ، علم پیشین الهی ، اختیار ، عین ثابت. ،

2

عنوان: بررسی تطبیقی مسئله بداء (در اندیشه غالب متکلمان و فلاسفه شیعه)

صفحه: 123تا 152

نویسندگان: محمدعلی اسماعیلی ،سیدمحمدمهدی احمدی اصفهانی ،

کلیدواژگان: بداء ، نسخ ، علم الهی ، لوح محفوظ ، لوح محو و اثبات. ،

3

عنوان: علم الهی و اختیار انسان با توجه به مشکل پدیده‌های شر

صفحه: 153تا 180

نویسندگان: مرصاد حاج‌ایلیچ ،ابوالفضل کیاشمشکی ،

کلیدواژگان: اختیار انسان تعین ، علم پیشین الهی ، هماهنگی پیشین بنیاد ، کل نظام هستی ، اراده آزاد ، شر اختیاری ، جبر ، عدالت‌محوری. ،

4

عنوان: تحلیل آموزه بداء با رویکرد کلام نقلی

صفحه: 107تا 136

نویسندگان: مهدی کریمی ،

کلیدواژگان: بداء ، مشیت الهی ، محو و اثبات ، علم الهی ، قضا و قدر ، نسخ. ،

5

عنوان: نقد نظریه برخی مستشرقان در جدا انگاری قرآن و علم

صفحه: 49تا 68

نویسندگان: محمدجواد اسکندرلو ،علی‌اکبر فراهی بخشایش ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، جداانگاری قرآن و علم ، احمد دلاّل. ،

6

عنوان: مبانی روش‌شناختی قرآن در علوم تجربی و تأثیر آن بر دانشمندان مسلمان

صفحه: 11تا 29

نویسندگان: حسین خوشدل فرد ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم ، علوم تجربی ، روش ،

7

عنوان: بررسی دیدگاه بنت الشاطی در انکار اعجاز علمی قرآن

صفحه: 9تا 32

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،نفیسه فقیهی مقدس ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز ، اعجاز بیانی ، اعجاز علمی ، بنت الشاطی. ،

8

عنوان: بررسی اعجاز روان‌شناختی قرآن

صفحه: 96تا 126

نویسندگان: سید محمود مرویان حسینی ،سید ابوذر حسینی ،

کلیدواژگان: قرآن ، روان‌شناسی ، اعجاز علمی ، اعجاز روان‌شناختی ، شخصیت سالم ،

9

عنوان: شگفتی‌های علمی قرآن در میوه‌های انگور، انار و زیتون

صفحه: 127تا 144

نویسندگان: راضیه تقوی‌زاد ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز علمی ، میوه ، خواص دارویی. ،

10

عنوان: اعجاز علمی قرآن در پدیده ابر

صفحه: 145تا 165

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،احمدعلی صادقی ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز علمی ، هواشناسی ، تگرگ ، ابر ،