جستجوی پیشرفته


1

عنوان: شناخت‌نامه پایان‌نامه‌های‌ قرآن و مستشرقان

صفحه: 143تا 181

نویسندگان: سید عیسی مسترحمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، نقد ، معارف قرآن ، علوم قرآن ، پایان‌نامه. ،

2

عنوان: رویکرد مستشرقان پیرامون نسخ در قرآن

صفحه: 37تا 52

نویسندگان: محمد امامی ،مصطفی احمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نسخ ، خاورشناسان ، علوم قرآن ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی روش و دیدگاه‌های علوم قرآنی مرحوم مغنیه و وهبه زحیلی در بحث مفاهیم اصول فقه * (درآینه تفاسیر «مواهب الرحمن» و «فی ظلال القرآن»)

صفحه: 47تا 68

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،کامران اویسی ،

کلیدواژگان: بررسی تطبیقی ، مغنیه ، زحیلی ، علوم قرآنی ،