جستجوی پیشرفته


1

عنوان: شناخت‌نامه پایان‌نامه‌های‌ قرآن و مستشرقان

صفحه: 143تا 181

نویسندگان: سید عیسی مسترحمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، نقد ، معارف قرآن ، علوم قرآن ، پایان‌نامه. ،

2

عنوان: رویکرد مستشرقان پیرامون نسخ در قرآن

صفحه: 37تا 52

نویسندگان: محمد امامی ،مصطفی احمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نسخ ، خاورشناسان ، علوم قرآن ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی روش و دیدگاه‌های علوم قرآنی مرحوم مغنیه و وهبه زحیلی در بحث مفاهیم اصول فقه * (درآینه تفاسیر «مواهب الرحمن» و «فی ظلال القرآن»)

صفحه: 47تا 68

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،کامران اویسی ،

کلیدواژگان: بررسی تطبیقی ، مغنیه ، زحیلی ، علوم قرآنی ،

4

عنوان: نقش حضرت علی در گسترش دانش‌های قرآنی

صفحه: 23تا 40

نویسندگان: صدیقه طاهری اندانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، امام علی ، تفسیر ، علوم قرآنی ، دانش ،

5

عنوان: نوآوری‌های آیت الله معرفت در حوزه دانش‌های قرآنی

صفحه: 81تا 106

نویسندگان: زهرا اخوان صراف ،

کلیدواژگان: قرآن ، محمد هادی معرفت ، علوم قرآنی ، تفسیر ، نوآوری ،