جستجوی پیشرفته


1

عنوان: عوامل تشدید مجازات در فقه و حقوق

صفحه: 54تا 77

نویسندگان: سید محمد علی یزدانی ،

کلیدواژگان: علل و عوامل ، عمومی ، تشدید مجازات ، تعدد ، تکرار. ،

2

عنوان: هراس اخلاقی ره یافتی برای فهم شیعه‌هراسی

صفحه: 167تا 194

نویسندگان: سید محمد ذوالفقاری ،

کلیدواژگان: هراس اخلاقی ، اسلام‌هراسی ، شیعه‌هراسی ، اسلام ستیزی ، افکار عمومی ، رسانه. ،

3

عنوان: سیر تدوین قانون جزا در افغانستان

صفحه: 3تا 34

نویسندگان: سیدعلی موسوی ،

کلیدواژگان: افغانستان ، حقوق جزا ، قانون جزای عمومی ، تمسک القضات ، سیر تدوین حقوق جزا. ،

4

عنوان: جایگاه افکارعمومی‌در ‌اندیشه قرآنی

صفحه: 177تا 190

نویسندگان: محسن صالح فر ،

کلیدواژگان: افکار عمومی ، مدیریت اسلامی ، حوزه عمومی و قرآن. ،

5

عنوان: قواعد عمومی «خیارات» از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

صفحه: 91تا 118

نویسندگان: احمد مرتاضی ،مهدی صفرخانی ،

کلیدواژگان: خیارات ، قواعد عمومی ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، قابلیت اسقاط ، ارث‌بری از خیار. ،

6

عنوان: قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال از نگاه فقهی *

صفحه: 34تا 89

نویسندگان: مرتضی ترابی ،

کلیدواژگان: قراداد ساخت ، بهره‌برداری و انتقال ، بوت (B.o.t) پروژه‌های عمومی ، حق ، قراردادهای جدید ، انطباق فقهی. ،

7

عنوان: نقد و بررسی معیار بداهت تصوری از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: رضا باذلی ،حسن عبدی ،

کلیدواژگان: تصور ، بدیهی ، معیار بداهت تصوری ، بساطت ، عمومیت ، علم حضوری. ،

8

عنوان: نیروهای بنیادین حافظ نظم کیهانی در قرآن

صفحه: 119تا 130

نویسندگان: سید عیسی مسترحمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نظم کیهانی ، نیروهای بنیادین ، جاذبه عمومی ،

9

عنوان: واکاوی مفاد «باید عمومی» و پیامدهای آن در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

صفحه: تا

نویسندگان: غلامرضا پیشقدم ،جواد ایروانی ،حسن خرقانی ،

کلیدواژگان: اعتباریات؛ باید عمومی؛ اعتبار وجوب؛ علامه طباطبایی؛ نسبی‌گرایی. ،

10

عنوان: واکاوی مفاد «باید عمومی» و پیامدهای آن در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

صفحه: 49تا 72

نویسندگان: غلامرضا پیشقدم ،جواد ایروانی ،حسن خرقانی ،

کلیدواژگان: اعتباریات ، باید عمومی ، اعتبار وجوب ، علامه طباطبایی ، نسبی‌گرایی. ،